News

SSST Events

Vijest

Economics dean election

Jul 10, 2020

Na osnovu člana 137. stav  1., 2. i 3.  Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), a u vezi sa Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Fakulteta za ekonomiju: broj: O-56/20 od 31.01.2020. godine, Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (Univerzitet SSST) raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor Dekana Fakulteta za ekonomiju

I

Za dekana Fakulteta za ekonomiju Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology  može biti izabran kandidat koji pored općih zakonskih uvjeta ispunjava i posebne uvjete za izbor dekana utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17) i Statutom Univerziteta SSST.

 

Posebni uvjeti koje kandidat za dekana treba da ispunjava su:

1. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu SSST,

2. da je izabran u naučnonastavno zvanje  docenta, redovnog ili vanrednog profesora,

3. da posjeduje poznavanje engleskog jezika na akademskom nivou,

4. da nije član Upravnog odbora Univerziteta,

5. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete i zainteresovani su za funkciju dekana, a nisu u radnom odnosu na SSST, mogu paralelno aplicirati za prijem u radni odnos na SSST.

 

Dekan se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

II

Opis poslova Dekana:

-        Koordiniranje rada na fakultetu, predsjedavanje Vijećem fakulteta;

-        Predlaganje akademskih i naučno-istraživačkih planova Fakulteta ;

-        Organizovanje i rukovođenje radom na Fakultetu;

-        Zastupanje i predstavljanje Fakulteta u skladu sa Zakonom i Statutom;

-        Izvršavanje odluka Vijeća fakulteta i organa Univerziteta;

-        Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;

-        Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na Fakultetu;

-        Obavljanje drugih poslova propisanih  Zakonom, Statutom  i drugim općim aktima   

         Univerziteta SSST.

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti:

1. biografiju (CV),

2. bibliografiju,

3. program rada za mandatni period u pisanoj i elektronskoj formi (CD),

4. potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu SSST sa punim   radnim vremenom,

5. odluku o izboru u naučnonastavno zvanje,

6. potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:

a) da nije član Upravnog odbora Univerziteta SSST,

b) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati su obavezni potpisati prijavu na konkurs, biografiju i program rada za mandatni period.

IV

 

Konkursna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

          Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

V

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet SSST, Hrasnička cesta 3 a, 71210 Ilidža Sarajevo.

Neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.


Konkurs je objavljen u novinama "Oslobođenje" 10.07.2020. godine.

Ptica

Visit us

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosnia and Herzegovina

Entrance Exams are held at SSST, from April to September, starting at 9:00 a.m.

Contact us

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Download brochure

Get the manual for freshman and prepare
for SSST Entrance Exam.

Download Download here

SSST © 2018 All rights reserved | Made by MANIA