News

SSST News

Vijest

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Jun 21, 2018

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17), prijedloga Vijeća organizacionih jedinica Univerziteta SSST i Odluke Senata o saglasnosti za raspisivanje Konkursa za izbor u akademska zvanja, broj: O-315/SSS/18 od 18.06.2018.godine, Univerzitet Sarajevo School of Sicence and Technology dana 19.06.2018.godine, raspisuje

 

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

MEDICINSKI FAKULTET

 

1. Interna medicina (oblast)

a. NASTAVNIK, u svim zvanjima, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena, najviše do

50%

b. ASISTENT, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

2. Anesteziologija sa reanimacijom i intenzivnom njegom (predmet)

a. NASTAVNIK, u svim zvanjima, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do

50%

 

3. Hirurgija (oblast)

a. NASTAVNIK, u svim zvanjima, 3 izvršioca sa dijelom radnog vremena, najviše do

50%

b. ASISTENT, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

4. Urologija (predmet)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

5. Oftalmologija (oblast)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

6. Klinička onkologija (predmet)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

7. Epidemiologija ( predmet)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

8. Otorinolaringologija i maksilofacijalna hirurgija (oblast)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

b. ASISTENT, 1 izvrsioc sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

9. Fizikalna medicina i rehabilitacija (oblast)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

10. Ginekologija, akuserstvo i reproduktivna medicina (oblast)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 2 izvršioca sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

b. ASISTENT, 2 izvrsioca sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

11. Infekotolgija (predmet)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

12. Nuklearna medicina (predmet)

a. VIŠI ASISTENT, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

13. Psihijatrija i medicinska psihologija

a. VIŠI ASISTENT, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

13. Patologija i sudska medicina (oblast)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršioc, sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

b. ASISTENT, 2 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

14. Klinička propedeutika (predmet)

a. ASISTENT, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

15. Medicinska biologija i mikrobiologija (oblast)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom

b. VIŠI ASISTENT, 1 izvrsilac sa punim radnim vremenom

 

16. Fiziologija i patofiziologija (oblast)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom

 

17. Uvod u stomatologiju (oblast)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

 

FAKULTET KOMPJUTERSKIH NAUKA I INFORMACIONIH SISTEMA

 

1. Kompjuterske nauke i informacioni sistemi (oblast)

a. NASTAVNIK – sva zvanja, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

 

FAKULTET ZA EKONOMIJU

 

1. Finansije i računovodstvo (oblast)

a. NASTAVNIK, sva zvanja, 1 izršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

 

 

USLOVI:

 

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96 Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i odredbi Statuta Univerziteta SSST, kao i poseban uslov- odlično govorno i pisano poznavanje engleskog jezika, jer se nastava izvodi na engleskom jeziku. Svi kandidati koji ispune kriterije konkursa su u obavezi da održe pristupno predavanje na engleskom jeziku.

 

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze da ispunjavaju minimalne zakonske uslove za izbor u akademska zvanja, i to:

  • Kraću biografiju ( CV ) u elektronskoj i štampanoj formi,

  • Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,

  • Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,

  • Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,

  • Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,

  • Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu u skladu sa Zakonom,

  • Za asistente: prijepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uslovima koje posjeduju.
     

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, koja se po okončanju konkursa ne vraća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od narednog dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology u Sarajevu, Hrasnička cesta 3a, sa naznakom ZA KONKURS .
Oglas je objavljen i u dnevnoj novini Oslobođenje, 21.06.2018.godine.

Ptica

Visit us

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosnia and Herzegovina

Entrance Exams are held at SSST, from April to September, starting at 9:00 a.m.

Contact us

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Download brochure

Get the manual for freshman and prepare
for SSST Entrance Exam.

Download Download here

SSST © 2018 All rights reserved | Made by MANIA